لیزا جین گیلسپی

لیزا جین گیلسپی

لیزا جین گیلسپی، متولد ایرلند، مقیم لندن، سال‌ها قبل از ویرایش انواع کتاب‌های کودکان، به تحصیل علم پرداخت.

کتاب های لیزا جین گیلسپی