داگلاس دبلیوبوربنک

داگلاس دبلیوبوربنک

من یک زمین شناس میدانی با تمرکز بر ژئومورفولوژی زمین ساختی و تعاملات بین آب و هوا، فرسایش و زمین ساخت هستم. من سعی می‌کنم مناظر، ساختارهای زمین‌شناسی و رکوردهای رسوبی را به منظور بازسازی رشد و پوسیدگی کمربندهای کوهستانی، کمی کنم. تمرکز اصلی من بر روی رشته کوه های جوان و برخوردی است، مانند هیمالیا، تین شان، یا آلپ جنوبی نیوزیلند، جایی که تضادهای شدید آب و هوایی، فرسایش و تغییر شکل سریع، و درجات بالایی از تنوع مکانی و زمانی امکان تعامل بین این دو را فراهم می کند. 

کتاب های داگلاس دبلیوبوربنک

زمین ریخت شناسی تکتونیکی