بهروز خسروی

بهروز خسروی

بهروز خسروی ، متولد 1353 ، استاد دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر گروه آموزشی ریاضی محض دانشگاه امیرکبیر است.

کتاب های بهروز خسروی

جبر مجرد