جواد شکرالهی مغانی

جواد شکرالهی مغانی

جواد شکرالهی مغانی ، متولد 1335، دانشیار دانشکده مهندسی برق گروه آموزشی قدرت دانشگاه صنعتی امیرکبیر است.

کتاب های جواد شکرالهی مغانی

الکترونیک قدرت