حسن کاتوزیان

حسن کاتوزیان

حسن کاتوزیان ، متولد 1340، استاددانشکده مهندسی برق گروه آموزشی الکترونیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر است.

کتاب های حسن کاتوزیان

فتونیک (جلد 1)