آشوک کوماوات

آشوک کوماوات

آشوک کوماوات یک نویسنده جوان هندی است که در آغاز زندگی حرفه ای نویسندگی خود پنج کتاب برجسته نوشت.

کتاب های آشوک کوماوات

45 گام برای رسیدن به موفقیت