ابوالفضل پاشا

ابوالفضل پاشا

 ابوالفضل پاشا متولد 1345، شاعر، نظريه‌پرداز و منتقد ادبي است كه مجموعه شعرهاي «از آن همه ديروز»، «راه‌هاي در راه»، «اينجا را ورق بزن»، «نام ابوالفضل من پاشاست»، «هر روز اگر از من»، «نقبي در نقد امروز» (مجموعه‌ مقاله) و «حركت و شعر» (نظريه و نقد ادبي) را در كارنامه كاري خود دارد. آنچه در ادامه مي‌آيد گفت‌وگويي با اين شاعر درباره زيبايي‌شناسي شعر آوانگارد دهه 90 است. شعر در دهه‌يي كه به باور‌ پاشا، دهه‌ تعادل ابژه و سوبژه در شعر ما است و اجراي منتقد و شاعر نيز از همين اصل پيروي مي‌كند.

کتاب های ابوالفضل پاشا

و من در شب های تو


سایه سار روز یکشنبه


پرنده های دریایی


کوچه یی جلوتر از خود


تو مگر تا کدام نقطه؟


عشق های دیرینه


ترانه ی دریا


وقتی صدای تو واپسین


از چه رنگی به تن؟


من نور ماه را نوشیده ام


عاشقانه های زمینی


یکی که دیگری با تو


این چنین رد کفش های من


عاشقانه های عزیز نسین