جوزف دی. برانز ینو

جوزف دی. برانز ینو

جوزف‌ دی. برانز‌ینو  یکی از مشهورترین مهندسان زیست پزشکی در جهان است. او رئیس سابق IEEE Engineering in Medicine and Biology و مربی معروف است. او سردبیر کتاب راهنمای مهندسی بیومدیکال از CRC Press است و در حال حاضر سردبیر مجموعه مطبوعاتی دانشگاهی در مهندسی بیومدیکال است. او استاد علوم کاربردی ورنون روسا در کالج ترینیتی در هارتفورد، کانکتیکات است.

کتاب های جوزف دی. برانز ینو

بیومتریالها