محمد قربانی

محمد قربانی

دکتر محمد قربانی متولد سال 1349،  استاد گروه آموزشی اقتصاد کشاورزی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد می باشد.

کتاب های محمد قربانی

روش تحقیق پیمایشی


اصول بیمه کشاورزی


تامین مالی کشاورزی


اقتصاد فرسایش خاک