سیدمجید صابری فتحی

سیدمجید صابری فتحی

سیدمجید صابری فتحی متولد سال 1348، عضو هیئت گروه فیزیک دانشگاه فردوسی مشهد و همچنین مولف و مترجم می باشد.

کتاب های سیدمجید صابری فتحی

فیزیک عمومی