جفری گراس

جفری گراس

جفری گراس، استادیار بالینی پزشکی توانبخشی، کالج پزشکی Weill-Cornell  نیویورک است. دانشیار بالینی پزشکی توانبخشی، دانشکده پزشکی دانشگاه نیویورک؛ مدیر پزشکی، یونیون اسکوئر توانبخشی و پزشکی ورزشی، نیویورک است.

کتاب های جفری گراس

معاینه اسکلتی-عضلانی