جودیت ای.استون

جودیت ای.استون

جودیت استون استاد کمکی زیست شناسی در کالج اجتماعی شهرستان سافولک است. او یکی از نویسندگان کتاب موفق راهنمای رنگ آمیزی آناتومی و فیزیولوژی و اطلس عضلات اسکلتی است. جودیت در آزمون موفقیت هیئت دانشگاه در زیست شناسی کار می کند. جودیت و همسرش، رابرت، تجربه بیش از 30 سال تدریس را با هم دارند.

کتاب های جودیت ای.استون

اطلس عضلات اسکلتی