مهرزاد مقدسی

مهرزاد مقدسی

دکتر مهرزاد مقدسی دانشیار فیزیولوژی ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

کتاب های مهرزاد مقدسی

اپی ژنتیک فعالیت ورزشی و ورزش


فعالیت بدنی و تندرستی