کازوئو تاناکا

کازوئو تاناکا

کازوئو تاناکا (1962) در دانشگاه ارتباطات الکتریکی توکیو در ژاپن به عنوان عضو موسسه مهندسین برق و الکترونیک (IEEE) از سال 2014 برای مشارکت در طراحی و تحلیل سیستم کنترل فازی مشغول است.

کتاب های کازوئو تاناکا