حجت اله شکری

حجت اله شکری

حجت اله شکری متولد سال 1350، عضو هیئت علمی دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل، دانشکده دامپزشکی، گروه پاتوبیولوژی می باشد. او دارای مدرک دکترای تخصصی قارچ شناسی و بیماری های قارچی است.

کتاب های حجت اله شکری