اکبر محمدی

اکبر محمدی

اکبر محمدی عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد گرمسار متولد ۱۳۴۹ می باشد.

کتاب های اکبر محمدی

روان شناسی صنعتی و سازمانی