جمال خسروی

جمال خسروی

جمال خسروي استادیار دانشگاه پیام نور استان کردستان – واحد بانه – گروه تاریخ  متولد 1359 می باشد.

کتاب های جمال خسروی

فرهنگ اصطلاحات تاریخی