رالف سیمز

رالف سیمز

رالف سیمز استاد بازنشسته انرژی پایدار و آب و هوا در دانشگاه Massey نیوزلند است. پروفسور سیمز همچنین به مدت 50 سال، برای آژانس بین المللی انرژی کار کرده است، گزارش های عمده ای در مورد انرژی روستایی برای OECD، UNFCCC و FAO سازمان ملل ارائه کرده است، مدیر مرکز تحقیقات انرژی در دانشگاه ماسی بوده و در پنج IPCC مشارکت داشته است.

کتاب های رالف سیمز