یونس علیزاده وقاصلو

یونس علیزاده وقاصلو

یونس علیزاده وقاصلو ، متولد 1332 ،  استاد دانشکده مهندسی مکانیک گروه آموزشی طراحی جامدات دانشگاه صنعتی امیرکبیر است.

کتاب های یونس علیزاده وقاصلو

طراحی اجزاء ماشین (جلد2)