ارکان اترکس

ارکان اترکس

ارکان اوترکوس استاد بخش معماری دریایی، مهندسی اقیانوس و دریا دانشگاه استراثکلاید است. او همچنین مدیر مرکز تحقیقات PeriDynamics (PDRC) و مدیر واحد تحقیقات انرژی اقیانوس (OERU) است.

کتاب های ارکان اترکس