فیل پیکتن

فیل پیکتن

فیل پیکتون استاد دانشکده فناوری و طراحی دانشگاه نورث همپتون است.

کتاب های فیل پیکتن

شبکه های عصبی