زهرا شریعتی نیا

زهرا شریعتی نیا

زهرا شریعتی نیا ، متولد 1355 ، استاد دانشکده شیمی گروه آموزشی شیمی کاربردی و آلی دانشگاه صنعتی امیرکبیر است.

کتاب های زهرا شریعتی نیا

مشخصه یابی نانو ساختارها