فاطمه خرامان

فاطمه خرامان

فاطمه خرامان  نویسنده ایرانی متولد ۱۳۴۵ می باشد.کتاب‌ها:
داستا‌ن‌های ننه‌گلاب (مجموعه داستان)، شرکت آب و فاضلاب ۱۳۸۹
از قاطر تا قطار، شهر ۱۳۹۱
دختر و پلنگ (داستان بلند)، آفتابگردان ۱۳۹۳

کتاب های فاطمه خرامان

از قاطر تا قطار