مسعود مهدوی

مسعود مهدوی

مسعود مهدوی متولد سال 1320، استاد جغرافیای دانشکده جغرافیا در دانشگاه تهران، و دارای مدرک دکترای جغرافیا از دانشگاه دورهام می باشد.

کتاب های مسعود مهدوی

اصول و مبانی جغرافیای جمعیت


کاربرد آمار در جغرافیا