رضا شیخ اکبری مهر

رضا شیخ اکبری مهر

رضا شیخ اکبری مهر ، متولد 1359 ، استاديار گروه زيست شناسي  دانشکده علوم پايه دانشگاه قم و درای مدرک دكتري تخصصي (ناپيوسته) زيستشناسي علوم جانوري است.

کتاب های رضا شیخ اکبری مهر