ایروینگ ام زیتلین

ایروینگ ام زیتلین

دکتر ایروینگ زیتلین پروفسور ممتاز در دانشگاه تورنتو و دارای مدرک دکترا از دانشگاه پرینستون در رشته های جامعه شناسی و مردم شناسی با تخصص در تاریخ اندیشه اجتماعی و سیاسی می باشد. او بیش از دوازده کتاب در زمینه اجتماعی و دین منتشر کرده است.

کتاب های ایروینگ ام زیتلین