کورش اکبری

کورش اکبری

کورش اکبری مترجم ایرانی متولد سال 1341 می باشد.

کتاب های کورش اکبری

قدرت پذیرش تغییرات