محمدرضا سلطاندوست

محمدرضا سلطاندوست

 محمدرضا سلطاندوست متولد سال 1341، استاد دانشکده معماری دانشگاه تهران و مولف می باشد.

کتاب های محمدرضا سلطاندوست

روان شناسی شطرنج


شبکه های آب سرد


انباره یخ


چیلر تراکمی


چیلر جذبی


سایکرومتریک


پهنه بندی اقلیمی ایران


طراحی اماکن و تجهیزات خاص


صدا


سیستم های اعلام حریق


تاسیسات مکانیکی


چیلر پیچی و گریز از مرکز


آشنایی با چیلر جذبی


اجزا و چرخه ی سرمایش


مراجعات سریع