محمدرضا افضلی

محمدرضا افضلی

کتاب های محمدرضا افضلی

مسجد و جهان مدرن


فن لحیم کاری


مهندسی شبکه های آب رسانی


تاریخ معماری شرق


راهنمای درودگری


فرآیندهای تصفیه آب


طراحی تصفیه خانه های آب


گرمایش و سرمایش هیدرولیک


تهویه مطبوع و توزیع هوا


گرمایش و سرمایش تابشی


تولید همزمان برق و گرما (CHP)


کانال و تجهیزات توزیع


فن ها و دستگاه های رطوبت زن


تجهیزات گرمایش تابشی


تجهیزات رطوبت زدایی


بازیافت انرژی


تصفیه هوا و گازهای صنعتی


سرمایش و گرمایش ساختمان


سازه در معماری


تجهیزات انرژی خورشیدی


جوشکاری قوس الکتریکی


خودآموز جوشکاری


سینماتیک و دینامیک ماشین ها


ساخت در معماری


شناخت عمومی معماری


تاریخ معماری غرب


مبادی سواد بصری


فرهنگ بصری معماری