سوزان امامی پور

سوزان امامی پور

سوزان امامی پور دانشیار دانشکده روانشناسی ، دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز می باشد.

کتاب های سوزان امامی پور

سبکهای یادگیری و شناختی