حامد تاجمیر ریاحی

حامد تاجمیر ریاحی

دکتر حامد تاجمیر ریاحی ، متولد 1364 ، استادیار گروه آموزشی اقتصاد و بانکداری اسلامی دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی و دارای مدرک دکتری مدیریت مالی دانشگاه امام صادق (ع) است.

کتاب های حامد تاجمیر ریاحی