شهزاد بشیر

شهزاد بشیر

شهزاد بشیر استاد لیسبت وارن اندرسون در مطالعات اسلامی در دانشگاه استنفورد است. وی نویسنده امیدهای مسیحایی و چشم اندازهای عرفانی است: نورباخشیا میان اسلام قرون وسطایی و مدرن و فضل الله استرآبادی و حروف الفتوف.

کتاب های شهزاد بشیر

حروفیه


مامون خلیفه عباسی