فریده شهید

فریده شهید

فريده شهيد متولد 1950 ، جامعه شناس و فعال حقوق بشر پاکستانی است. وی در سال 2012 به عنوان گزارشگر ویژه سازمان ملل در زمینه حقوق فرهنگی منصوب شد. وی ریاست مرکز منابع زنان "شركات گاه" در پاكستان را به عهده دارد و به دلیل فعالیت گسترده در زمینه جنسیت و تجزیه و تحلیل طبقاتی ، هم در پاکستان و هم در سطح جهان مشهور است. شهید بیش از 25 سال تحقیق و فعالیت دارد و از لنزهای جنسیتی و فمینیستی در موضوعات مربوط به توسعه روستایی ، کارگری ، فرهنگی ، مذهبی و ایالتی استفاده می کند. وی به ویژه در ارتقاء و حمایت از حقوق فرهنگی از طریق سیاست ها و پروژه های مربوط به جوامع حاشیه نشین ، از جمله زنان ، اقلیت های فقیر ، مذهبی و قومی ، متمرکز شده است. شهید همچنین یک متخصص در مذاکرات بین المللی ، منطقه ای و ملی ، از جمله در سازمان ملل و پاکستان است.

کتاب های فریده شهید

نیاکان ما