سعدیه زاهدی

سعدیه زاهدی

سعدیه زاهدی مدیرعامل در مجمع جهانی اقتصاد است. او رئیس مرکز انجمن و اقتصاد جدید انجمن است. او در نوشتن آینده مشاغل انجمن ، شکاف جنسیتی جهانی ، انقلاب مجدد و گزارش های جهانی سرمایه انسانی همکاری می کند.

کتاب های سعدیه زاهدی