محمد علیزاده اصل

محمد علیزاده اصل

دکتر محمد علیزاده اصل متولد دزفول و دانش آموخته دکترای تخصصی مدیریت مالی می باشد و سابقه ی مدیرکل اقتصادی وزارت رفاه ، عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی ، عضو هیئت مدیره هلدینگ مالی سینا ،معاون سرمایه گذاری شرکت تامین سرمایه بانک ملت و مشاور اقتصادی مدیرعامل تامین اجتماعی را در کارنامه ی خود دارد.

کتاب های محمد علیزاده اصل

مالی اسلامی میانه