لی جی. مارتین

لی جی. مارتین

لنور جی. مارتین استاد دپارتمان علوم سیاسی و مطالعات بین‌الملل در کالج امانوئل در بوستون و یکی از همکاران مرکز ودرهد برای امور بین‌الملل و مرکز مطالعات خاورمیانه در دانشگاه هاروارد است. او ریاست سمینار خاورمیانه در هاروارد را بر عهده دارد. او سه جایزه فولبرایت دریافت کرده است، آخرین جایزه در سال 2010 به عنوان محقق ارشد فولبرایت در دانشگاه فنی خاورمیانه که در مورد ترکیه و خاورمیانه کار می کند. او کتابها و مقالات متعددی را در زمینه تحلیل امنیت ملی در خلیج فارس، خاورمیانه بزرگتر و ترکیه نوشته است او از سال 1999 تا 2017 در سمینار ترکیه در دنیای مدرن در دانشگاه هاروارد ریاست مشترک داشت. در سال‌های 2012 و 2016، او ترم ترینیتی را در کالج سنت آنتونی، دانشگاه آکسفورد به‌عنوان عضو ارشد و بازدیدکننده آکادمیک گذراند. دکتر مارتین از زمان آغاز به کار آن در بهار سال 2000 در هیئت تحریریه مجله مطالعات خاورمیانه و اسلامی آسیایی عضویت داشته و در سال 2017 به عضویت هیئت تحریریه مجله آسیایی مطالعات خاورمیانه و اسلامی منصوب شد.

کتاب های لی جی. مارتین

چهره جدید امنیت خاورمیانه