قدیر نصری

قدیر نصری

دکتر قدیر نصری ، متولد 1350 ، دارای دکتری علوم سیاسی گرایش  اندیشه های سیاسی از دانشگاه تربیت مدرس 1384 و عضو هیات علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی است.از شهریور ۱۳۹۹ رئیس پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه ، ناظر علمی گروه مفاهیم و متن های اساسی در خاورمیانه شناسی است.

کتاب های قدیر نصری

مناطق حیاتی خاورمیانه


چهره جدید امنیت خاورمیانه