ولفانگ دنزباخ

ولفانگ دنزباخ

 پروفسور ولفانگ دنزباخ(1949 - 2015 )، محقق رسانه و ارتباطات مشهور بین المللی بود. او مدیر مؤسسه رسانه و ارتباطات در دانشگاه فنی درسدن آلمان بود. او رئیس انجمن جهانی تحقیقات افکار عمومی و انجمن بین المللی ارتباطات بود. او جایزه هلن دینرمن را برای دستاوردهای برجسته خود در تحقیقات افکار عمومی و جایزه دیوید سوانسون را برای فعالیت در تحقیقات ارتباطات سیاسی دریافت کرد. او علاوه بر بسیاری از نشریات دیگر، ویراستار دوازده جلدی دایره المعارف بین المللی ارتباطات، دایره المعارف مختصر ارتباطات، و کتاب راهنمای تحقیقات افکار عمومی بود.

کتاب های ولفانگ دنزباخ