رضا سیمبر

رضا سیمبر

دکتر رضا سیمبر ، متولد 1343 ، استاد تمام دانشگاه گیلان و عضو هیات ممیزه دانشگاه گیلان و مدیر گروه علوم سیاسی دانشگاه گیلان و سردبیر فصلنامه سیاست جهانی دانشگاه گیلان و سردبیر فصلنامه پژوهش های روابط بین الملل انجمن علمی روابط بین الملل و عضو هیات تحریریه چند ژورنال تخصصی دیگر و دبیر فعلی انجمن علمی ایرانی روابط بین الملل و دارای مدرک دکتری علوم سیاسی و روابط بین الملل UNSW Australia  است.

کتاب های رضا سیمبر