محمدمهدی تنعمی

محمدمهدی تنعمی

محمدمهدی تنعمی دانشیار دانشکده مدیریت،مدیریت منابع انسانی ، دانشگاه تهران می باشد.

کتاب های محمدمهدی تنعمی