جوزف فیکسل

جوزف فیکسل

دکتر جوزف فیکسل مدیر اجرایی مرکز تاب آوری در دانشگاه ایالتی اوهایو است، یک مرکز تحقیقاتی میان رشته ای که در حال توسعه رویکردی واحد برای مدل سازی ریسک، انعطاف پذیری و پایداری در سیستم های پیچیده است.

کتاب های جوزف فیکسل

تاب آوری هدفمند