باربارا لانگ

باربارا لانگ

باربارا-آن کمپبل-لانگ معماری را در لندن، نیویورک و کمبریج خوانده است. او مدیر کارگاه کمپل-لانگ است و در کالج سلطنتی هنر تدریس می کند.

کتاب های باربارا لانگ

جان لاوتنر