شنگ وی وانگ

شنگ وی وانگ

شنگ وی وانگ مدیر پژوهشکده انرژی هوشمند، استاد انرژی و اتوماسیون ساختمان و استاد ساختمان های هوشمند در بنیاد اتو پون است.

کتاب های شنگ وی وانگ