مجید عباسی (1355)

مجید عباسی (1355)

مجید عباسی ، متولد 1355 ، رئیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی و دکتری روابط بین الملل است.

کتاب های مجید عباسی (1355)