شمس السادات زاهدی

شمس السادات زاهدی

شمس السادات زاهدی استاد گروه مدیریت دانشگاه آزاداسلامی واحد سیرجان وعضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی می باشد.

کتاب های شمس السادات زاهدی

حکمرانی مبتنی بر پایداری