داریوش معمار

داریوش معمار

شاعر ایرانی.داریوش معمار در سن چهار سالگی به دلیل جنگ ایران عراق به همرا خانواده خود مجبور به مهاجرت شد در سالهای جنگ او و خانواده اش در نقاط مختلفی از ایران ساکن بودند، دوره ابتدائی و راهنمائی را دور از محل تولد خود گذراند .

کتاب های داریوش معمار

کتاب بی هودگی


خواهر خونه


اسطبل


تفریق جمعی


پارو زدن در خاک