سالوادور م وناس

سالوادور م وناس

دکتر سالوادور مونوز ویناس، استاد دانشگاه سیاسی والنسیا، اسپانیا و رئیس گروه حفاظت و احیای دارایی های فرهنگ دانشگاه است.

کتاب های سالوادور م وناس