جف تیمینز

جف تیمینز

جف در آموزش متوسطه، آموزش معلمان اولیه و آموزش ضمن خدمت معلم و همچنین تدریس در دوره های تاریخ کارشناسی و کارشناسی ارشد و نظارت بر دانشجویان فوق لیسانس کار کرده است. او به ویژه به توسعه اشکال فعال و مستقل یادگیری توجه داشته است. با ابداع رویکردهای یادگیری که مهارت‌های کلیدی دانش‌آموزان و در نتیجه قابلیت استخدام آنها را افزایش می‌دهد. و با ترویج استفاده از ICT به عنوان یک رسانه یادگیری.

کتاب های جف تیمینز

آموزش و یادگیری تاریخ