مهرزاد خراسانی

مهرزاد خراسانی

مهرزاد خراسانی کتولد سال 1358، دارای مدرک دکتری مدیریت کسب و کار استراتژیک از دانشگاه شهید باهنر کرمان، مدرس و مدیر آکادمی فنی خانه تاسیسات مازندران می باشد. 

کتاب های مهرزاد خراسانی

مرجع تاسیسات - جلد دوم