عبدالهادی مسعودی

عبدالهادی مسعودی

عبدالهادى مسعودى (متولد 1343ش)، عضو هیات علمی، قائم مقام ریاست دانشگاه و دانشیار گروه تفسیر می باشد.

کتاب های عبدالهادی مسعودی

روش فهم حدیث